Forretningsbetingelser

Lovgivning

Enhver aftale, som indgås med Cookie Information er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige handelsbetingelser samt gældende dansk lovgivning. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i disse handelsbetingelser.

Tilbuddets varighed

Et tilbud er gældende i 30 dage efter afgivelsesdato.

Aftaleperiode

Aftalen er gældende fra den dato, Kunden underskriver aftalen. Aftalen løber, indtil den opsiges af én af parterne med et varsel på tre måneder til udgangen af en faktureringsperiode. Aftalen forlænges automatisk med endnu en periode, medmindre den opsiges. Ved opsigelse skal Kunden fjerne løsningen fra sin hjemmeside senest ved udgangen af faktureringsperioden. Hvis løsningen ikke er fjernet 30 dage senere, er dette at betragte som en forlængelse af aftalen. 

Betaling

Alle priser i dette tilbud er eksklusive moms. Fakturering sker efter første levering, og er dækkende i 12 måneder. Kunden binder sig samtidig til denne periode og kan ikke få refunderet betalingen for denne. Faktura forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges fakturaen kr. 100,00 i gebyr pr. rykker. Cookie Information forbeholder sig retten til at fremsende op til tre rykkere.

Opdateringer

Alle opdateringer til den købte løsning leveres uden beregning. Cookie Information kan lancere nye moduler, der ikke nødvendigvis er en del af denne aftale. Vi vil tilbyde nye moduler til eksisterende kunder til en reduceret pris.

Nettoprisindeks

Aftalen er indgået med udgangspunkt i nettoprisindekset på købstidspunktet. Ved genfakturering sker der regulering af aftalesummen med udgangspunkt i seneste nettoprisindeks. Nettoprisindekset sikrer, at inflationen ikke udhuler vores priser og udgør typisk 1-3% pr. år. Første regulering sker 12 måneder efter indgåelse af aftalen.

Begrænsning af ansvar

Cookie Information er ikke ansvarlig for og har ikke nogen forpligtelse til at rette nogen fejl, forstyrrelser, problemer, manglende tilgængelighed af løsningen eller tilhørende services, der skyldes følgende:

  • Manglende tilgængelighed af telekommunikation uden for Cookie Informations rimelige kontrol
  • Enhver form for fejl eller mangler i enhver 3. parts software, der interagerer med kundens data efter data, der har forladt Cookie Informations datacenter
  • Ethvert ’denial of service’-angreb, ’network flood’ og hacking
  • Fejl, der skyldes kundens drift eller forbindelse til løsningen
  • Force majeure.

Økonomisk sanktion/bod

Parterne ekskluderer ikke og begrænser ikke deres ansvar over for hinanden for bedrageri, død eller lemlæstelse, der skyldes deres uagtsomhed eller bevidste handling.

Parterne er ikke ansvarlige for noget tab af indtjening (hverken direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af denne aftale, hvad enten tabet skyldes det aftalte, tort (herunder passivitet), misrepræsentation eller andet, selv hvis parten var informeret om at sådanne tab kunne opstå.

Parternes maksimale ansvar kan for alle krav under eller udenfor denne aftale totalt set maksimalt andrage værdien af den totale kontraktsum eksklusive moms.

Kunden er ansvarlig for brud på denne aftale, der skyldes handlinger, manglende handlinger eller passivitet fra enhver autoriseret bruger, eller brugere der tilgår løsningen eller tilhørende services, som hvis sådanne handlinger, manglende handlinger eller passivitet var udført af kunden selv.