ฟรี Compliance Check

เว็บไซต์ของฉันเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

รับการตรวจสอบความสอดคล้องของโซลูชันการยินยอมฟรี
ค้นหาความเสี่ยงด้านกฎหมาย PDPA และ ePrivacy

มีอะไรอยู่ในรายงาน?

compliance-report-icon

Choose to log in to:

* Log into Consent Management to access your Website Consent Banner and Mobile App account. Log into Privacy & Compliance to access Data Discovery and Data Subject Request.

ขอขอบคุณที่ขอรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เราใช้ความพยายามอย่างมากในแต่ละรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ฟรีรายงานจะส่งถึงคุณภายใน 96 ชั่วโมง